Kas mes esame

1. Sąvokos

1.1. Pardavėjas –
Top Mix

1.2. topmix.lt 
elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.topmix.lt

1.3. Pirkėjas –
1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas
nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki
aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus
tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau
nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

1.4. Šalys –
Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

1.5. Pardavėjo
partneris
 – juridinis asmuo: 1) parduodantis prekes ar teikiantis
paslaugas topmix, taip pat juridinis asmuo, pasitelkiamas norint įvykdyti
Pirkėjo užsakymą; 2) su kuriuo vykdomos bendros akcijos arba projektai topmix,
šio juridinio asmens internetiniuose puslapiuose arba bet kokiose žiniasklaidos
priemonėse, kuriose topmix ir šio juridinio asmens akcija arba projektas bus
aprašomas, skelbiamas.

1.6. Asmens
duomenys 
– bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų
subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai
nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli
asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio
ar socialinio pobūdžio požymiai.

1.7. Taisyklės –
šios „Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje topmix taisyklės“.

1.8. Paskyra –
Pirkėjo registravimosi topmix rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius
duomenis ir užsakymų istoriją sauganti sąskaita (account).

1.9. Privatumo
politika
 – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos
pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės,
naudojantis topmix.lt

1.10. Parduotuvės –
Pardavėjui priklausančios parduotuvės esančios adresais: Pramonės pr.16
Rytinė galerija 16 salė Kaunas.

2. Bendrosios nuostatos

2.1.
Pirkėjas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie
teiginio „Susipažinau su prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje topmix
taisyklėmis ir su jomis sutinku“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims
privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės
bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo
ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu topmix
susijusios sąlygos.

2.2. Pirkėjas,
sukurdamas paskyrą topmix Taisykles patvirtina pirmosios registracijos metu.
Pirkėjui patvirtinus Taisykles pirmosios registracijos (paskyros sukūrimo) metu
tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra sudaroma ilgalaikio pirkimo – pardavimo
sutartis.Pirmosios registracijos metu patvirtintos Taisyklės taikomos visiems
Pirkėjo pirkimams iki atnaujintų Taisyklių paskelbimo.Apie Taisyklių
atnaujinimus informacija pateikiama svetainėje.

2.3.
Pirkti topmix turi teisę tik Pirkėjai, kaip jie apibrėžti Taisyklių 1.3 punkte.
Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles ir susipažinęs su Privatumo politika
(Taisyklių 2.4 punktas), patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes topmix.lt

2.4.
Iškilus būtinybei ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms
aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles.
Apie tai Pirkėjai bus informuojami prisijungę prie topmix.ltPirkdami prekes
pirmąjį kartą po naujos redakcijos Taisyklių įsigaliojimo.

2.5.
Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Pirkėjo Asmens duomenų
panaudojimo būdais Pirkėjas išreiškia pačioje Privatumo politikoje joje
numatyta tvarka.

2.6.
Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar
dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui
priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats
Pirkėjas.

3. Prekių užsakymas, pirkimo – pardavimo teisinių santykių
sukūrimo momentas

3.1.
Pirkėjas gali užsisakyti prekes topmix pasirinkdamas vieną iš šių būdų:

3.1.1.
internetu užsiregistruodamas topmix.lt (įvesdamas savo registracijos vardą ir
slaptažodį);
3.1.2. internetu nesiregistruodamas
3.1.3. telefonu;
3.1.4. parduotuvėse.

3.2.
Pirkėjas, užsisakydamas prekes vienu iš Taisyklių 3.1.1 – 3.1.2 punktuose
nurodytų būdų, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose
privalo nurodyti Privatumo politikoje numatytus tinkamam prekių užsakymo
įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis.

3.3. Prekių užsakymą telefonu ar Parduotuvėse pateikusiems Pirkėjams taikomos
Taisyklių ir Privatumo politikos nuostatos. Pateikdami užsakymą jie sutinka su
Taisyklėmis.

3.4. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar paslaugą ir suformavęs prekių
krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo
pasirinkimas ir patvirtinimas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado
pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo – pardavimo
sutartis. Pardavėjas siunčia Pirkėjui nuoroda į galiojančias Taisykles kartu su
užsakymo patvirtinimu Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.

3.5. Patvirtindamas Taisykles, Pirkėjas duoda sutikimą, jog jo užsakytos (-ų)
prekės (-ių) instrukcija (-jos) lietuvių kalba būtų pateikiama (-mos) ne vėliau
nei prekės (-ių) pristatymo metu Taisyklių ir Privatumo politikoje numatyta
tvarka Pirkėjo Pardavėjui nurodytu elektroninio pašto adresu. Visa esminė
informacija apie prekę ir jos savybes yra pateikiama prekės aprašyme topmix.lt

3.6. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas topmix.lt duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės

4.1.
Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei užsisakyti paslaugas topmix.lt šių
Taisyklių nustatyta tvarka. Užsisakius Pardavėjo partnerių siūlomas prekes,
pažymėtas ženklu „Partnerio prekė“, ar paslaugas, teikiamas Pardavėjo
partnerių, Pirkėjui gali būti taikomos Pardavėjo partnerių nustatytos prekių ar
paslaugų teikimo sąlygos, nuorodos į kurias pateikiamos Pirkėjui iki tokių
prekių ar paslaugų užsakymo.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.4. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių
nustatyta tvarka.

4.5. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo
politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1.
Pirkėjas, naudodamasis topmix.lt, privalo vykdyti savo įsipareigojimus,
laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų topmix.lt,
bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5.2. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ar paslaugas ir priimti
jas šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pasirinkęs atsiimti prekes Parduotuvėje,
Pirkėjas privalo jas atsiimti pasirinktame Parduotuvėje per Taisyklėse
nurodytus terminus.

6. Pardavėjo teisės

6.1.
Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų topmix.lt
funkcijų veikimą ar dalį jų, taip pat keisti esančių elementų išdėstymą.

6.2. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti veiklą. Tokiu atveju, visi
priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai
nėra priimami.

6.3. Esmingai pasikeitus paslaugų teikimo sąlygoms (pvz., rinkos sąlygų, teisės
aktų pasikeitimas ir pan.), Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų topmix.lt,
teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą,
apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį. Pirkėjui išreiškus nesutikimą, jo
užsakymas anuliuojamas.

6.4. Jei Pirkėjas bando pakenkti topmix.lt darbo stabilumui, saugumui ar
nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio
įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis topmix.lt arba
išimtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo Paskyrą.

6.5. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą,
jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.2.1 ar 8.2.2 punktuose numatytus
apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

6.6. Kai Pirkėjas pasirenka Taisyklių 8.2.3 punkte numatytą apmokėjimo būdą,
Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę
susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais rekvizitais. Prekių pristatymo
terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos.
Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, i) jei
Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas po
užsakymo pateikimo arba ii) jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos
informacijos Pardavėjo nurodytu terminu arba iii) jei Pirkėjas nepateikia
Pardavėjui sutikimo jo asmens duomenų tikrinimui.

6.7.
Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra be atskiro Pirkėjo sutikimo jo pasirinktų
įsigyti prekių (krepšelyje esančių prekių) pirkimą išskaidyti į atskirus
užsakymus, nebent Pirkėjas iki užsakymų patvirtinimo pageidauja krepšelyje
esančias prekes įsigyti pateikiant vieną bendrą užsakymą. Tokio išskaidymo
atveju konkrečiam užsakymui tenkančių papildomų paslaugų (pvz., prekiu
pristatymo, užnešimo ir pan.) kaina atitinkamai išskaidoma atskiriems
užsakymams, todėl gali skirtis nuo paslaugų kainos, nurodytos konkrečios prekės
aprašyme.

6.8. Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo
politikoje, kituose topmix.lt dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės
aktuose.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1.
Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir kitų topmix.lt dokumentų
nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis topmix.lt
teikiamomis paslaugomis.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai topmix.lt suteikti Pirkėjui
informaciją, įtvirtintą Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.2287
straipsnyje.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą,.Pirkėjo Asmens duomenis
tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatyta tvarka.

7.4. Iki užsakymo pateikimo informuoti Pirkėją apie užsakymo įvykdymui
reikšmingų topmix.lt funkcijų sustabdymą ar nutraukimą, taip pat Taisyklių 6.2
– 6.3 punktuose nurodytus pakeitimus. Informacijos pateikimas laikomas tinkamu
informavimu.Pardavėjui jau priėmus vykdyti Pirkėjo užsakymą, apie šio užsakymo
įvykdymui reikšmingų topmix.lt funkcijų sustabdymą ar nutraukimą Pirkėjas
informuojamas vienu iš Pirkėjo nurodytų kontaktinių duomenų (telefonu, sms
žinute arba el. paštu).

7.5. Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo
užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.

7.6. Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos
prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo
savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma
kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui
sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas
išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.

7.7. Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip
per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo
dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato
kitaip, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.

7.8. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, Privatumo politikoje ir
Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1. Prekių kainos topmix.lt suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant
tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį.

8.2. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:

8.2.1.
naudojantis elektronine bankininkyste;
8.2.2. banko pavedimu;
8.2.3. grynaisiais pinigais ar banko kortele prekių pristatymo/atsiėmimo metu;
8.2.4. naudojantis lizingo bendrovių teikiama vartojimo kredito sutarčių
sudarymo paslauga;

8.3.
Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes arba gaunamas patvirtinimas dėl
pirkimo finansavimo (jei Pirkėjas pasirinko Taisyklių 8.2.4 – 8.2.5 punktuose
įtvirtintą atsiskaitymo būdą), patvirtinamas prekių užsakymas ir pradedamas
skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

8.4. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai
– PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam
būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu
elektroninio pašto adresu iš karto po užsakymo užbaigimo. PVM sąskaitose
faktūrose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos,
galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą
reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.

8.5. Pardavėjas Pirkėjo pirktų prekių PVM sąskaitas faktūras taip pat patalpina
topmix.lt skiltyje.
8.6. Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali,
išskyrus atvejus, kai prekės kaina pakito dėl informacinių sistemų techninės
klaidos, akivaizdžių (apsirikimo pobūdžio) klaidų ištaisymo ar kitų nuo
Pardavėjo nepriklausančių objektyvių esminių priežasčių (esant šias priežastis
pagrindžiantiems įrodymams). Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę
nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją
per 2 (dvi) darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka,
Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

8.7. Prekių krepšeliui, kurį sudarančių visų prekių bendra kainų suma nesiekia
€ 9,99 (įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM), taikomas € 2,99
(įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM) administravimo mokestis.
Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka su šiame punkte nurodyto
administravimo mokesčio taikymo tvarka bei įsipareigoja jį sumokėti Pardavėjui.
Tais atvejais, kai Taisyklių numatytais atvejais Pirkėjui grąžinami pinigai už
prekes, jam taip pat grąžinamas ir administravimo mokestis, jei Pirkėjas jį
buvo sumokėjęs.

9. Prekių pristatymas

9.1.
Užsakydamas prekes Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš prekių pateikimo būdų,
įvardytų Taisyklių 9.2 – 9.5 punktuose. Prekių pristatymo sąlygos bei įkainiai .

9.2.
Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymo į namus paslaugą:

9.2.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

9.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Priimant prekes būtina
pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės
kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei Pirkėjas prekių
pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas
neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam
asmeniui.

9.2.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

9.2.4. Į prekių pristatymo į namus paslaugos mokestį neįeina užsakytų prekių užnešimas.
9.3. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių atsiėmimą viename iš Lietuvos
pašto skyrių:

9.3.1. Pirkėjas gali atsiimti prekes viename iš Lietuvos pašto skyrių. Pirkėjui
nesumokėjus aukščiau nurodyto mokesčio, prekės bus grąžintos topmix.lt

9.3.2.
Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po
to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją elektroniniu paštu arba SMS žinute, kad
prekes galima atsiimti.

9.3.3. Prekes gali atsiimti ne tik užsakyme nurodytas gavėjas bet ir užsakymo
pateikimo metu nurodytas kitas asmuo. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti
ir Lietuvos pašto darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį
dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo
pažymėjimą).

9.3.4. Prekių atsiėmimo Lietuvos pašto skyriuose paslauga neteikiama:

9.3.4.1. Jei bendras užsakytų prekių svoris yra didesnis negu 20 (dvidešimt)
kg.

9.3.4.2. Jeigu bendri užsakomų prekių matmenys neleidžia įgyvendinti šios
paslaugos. Šiuo atveju prie prekės užsakymo nenurodoma, jog tokia paslauga
teikiama.

9.3.4.3. Jeigu užsakant prekę prie informacijos apie pristatymo būdus
nenurodoma, jog tokia paslauga teikiama.

9.4. Pirkėjas gali atsiimti prekes nemokamai viename iš Parduotuvių. Jei
Pirkėjas užsakymo teikimo metu pasirenka šį būdą:

9.4.1. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo
dienas po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją elektroniniu paštu, kad prekes
galima atsiimti.

9.4.2. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas
užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo
darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens
tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).

9.5.
Jei Pirkėjas užsakymo teikimo metu pasirenka Prekių pristatymą į LP EXPRESS
siuntų savitarnos terminalą:

9.5.1. Omniva paštomatuose arba LP EXPRESS siuntų savitarnos terminaluose
galima atsiimti prekes, kurios sveria mažiau nei 30 kg.Sunkesnės nei 30 kg prekės
į paštomatus ir į siuntų savitarnos terminalus nėra pristatomos.

9.5.2. Siunta iš Omniva paštomato turi būti atsiimta per 7 (septynias)
kalendorines dienas po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją elektroniniu paštu,
kad prekę galima atsiimti. Siunta iš LP EXPRESS siuntų savitarnos terminalo
turi būti atsiimta per 5 (penkias) kalendorines dienas po to, kai Pardavėjas
informavo Pirkėją elektroniniu paštu, kad prekę galima atsiimti

9.5.3. Pristatymo sąlygos ir Pirkėjui taikomas mokestis .

9.6.
Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose
nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais
atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas
informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Patvirtindamas šias Taisykles
Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl
nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas
įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo
terminus ir kitas sąlygas.Jei Pardavėjas nepristato prekių per nustatytą
terminą ir Šalys nesuderina papildomo termino prekių pristatymui, Pirkėjas gali
pasinaudoti Taisyklių 11.1 punkte įtvirtinta teise – atsisakyti prekių ar
paslaugų pirkimo – pardavimo sutarties.

9.7. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų
pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl
trečiųjų asmenų, nesusijusių ir/arba nepriklausomų nuo Pardavėjo, kaltės arba
dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9.8. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo
įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti
siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo –
priėmimo dokumente, laikoma, kad prekė yra perduota tinkamos būklės, pažeidimų,
kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių)
komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių
apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos prekės pakuotė pažeista
(suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista
(-os) ir/ar prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai
pažymėti prekės perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar
jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės (-ių)
pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra
atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, kai tokių pažeidimų
atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos
neatitikimų tik tuomet jei šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių
apžiūros metu.

9.9.
Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to
momento, kai prekė perduota Pirkėjui.

9.10. Jei remiantis Taisyklių 9.2 – 9.6 punktais Pirkėjas neatsiima prekių per
nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas buvo sumokėjęs
už prekes ir jų pristatymą, atstovai susisiekia su Pirkėju dėl kito prekių
pristatymo laiko ir/ar būdo. Jei Pirkėjas vis tiek neatsiima prekių arba
nepavyksta jų įteikti, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas
anuliuojamas, o Pirkėjui grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko
mokesčius, taikomus Pardavėjui už atiktus banko pavedimus, prekių pristatymo
mokestį, jeigu jis buvo taikomas, ir administracinį mokestį, numatytą šių
Taisyklių 8.7 punkte, jeigu buvo taikomas.

9.11. Jei remiantis Taisyklių 9.2 – 9.5 punktais Pirkėjas neatsiima prekių per
nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas nebuvo
sumokėjęs už prekes, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, o užsakymas
anuliuojamas.

10. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

10.1.
Kiekvienos topmix.lt parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos
prekės esančiame prekės aprašyme.

10.2. Pardavėjo siūlomos įsigyti prekės yra tinkamos kokybės, t.y. prekių
savybės atitinka prekės aprašymą. Prekė atitinka vartojimo pirkimo-pardavimo
sutartį, jei:

10.2.1. prekė atitinka Pardavėjo pateiktą aprašymą ir turi tokias savybes kaip
ir prekė, kurią Pardavėjas pateikė kaip pavyzdį ar modelį reklamuodamas tą
prekę topmix.lt;

10.2.2. prekė tinka naudoti tam, kam tokios rūšies prekės paprastai naudojamos;

10.2.3. prekė atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties
pobūdžio prekėms ir kurių Pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal prekės pobūdį
ir daikto gamintojo, jo atstovo ar pardavėjo viešai paskelbtus pareiškimus,
įskaitant reklamą ir daiktų ženklinimą, dėl daikto konkrečių savybių.

10.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad topmix.lt esančios prekės savo dydžiu,
forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio,
formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar
kitų techninių priežasčių, nepriklausančių nuo Pardavėjo valios. Pirkėjui
rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą.

10.4. Pardavėjas skirtingoms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią
kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių
prekių aprašymuose ar kartu su prekės sąskaita-faktūra. 10.5. Pardavėjo
teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias
įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato teisės aktai.

10.6 Pardavėjas neteikia prekių garantinės
priežiūros paslaugų (išskyrus nesudėtingus prekių veikimo patikrinimus,
nereikalaujančius specialių žinių):

10.6.1.
jei garantinį aptarnavimą teikiantis (-ys) centras (-ai) yra už Lietuvos
Respublikos ribų, Pardavėjas organizuoja Prekių siuntimą į tokį (-ius) centrą
(-us);

10.6.2. jei garantinį aptarnavimą teikiantis (-ys) centras (-ai) yra Lietuvos
Respublikoje, Pirkėjas nukreipiamas į tokį (-ius) centrą (-us).

10.7. Informacijai, esančiai informacijos laikmenose, garantija netaikoma.
Išlaidos dėl duomenų praradimo ar atstatymo nepadengiamos.

10.8. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu
nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja
tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė
tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

10.9. Informacija, susijusi su atskirų prekių rūšių garantinėmis sąlygomis.

11. Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, prekių
grąžinimo ir keitimo tvarka

11.1.
Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties

11.1.1.
Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų turi teisę
atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui.
Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos
Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.

11.1.2. Apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas Pardavėjui praneša
vienu iš šių būdų: užpildydamas pavyzdinę sutarties atsisakymo formą arba pateikdamas
aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties.
Pranešimas dėl sutarties atsisakymo siunčiamas el. paštu info@topmix.lt Gavęs
Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo
gavimą.

11.1.3. Pasinaudoti pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo teise numatytas 14
(keturiolikos) dienų terminas apskaičiuojamas taip: a. kai sudaroma
pirkimo–pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas
asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę; b. jeigu Pirkėjas vienu užsakymu
užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos
dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę
prekę; c. jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo
tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna
paskutinę partiją ar dalį; d. jeigu sudaroma sutartis dėl reguliaraus prekių
pristatymo per nustatytą laikotarpį, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo
nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna pirmąją prekę.

11.1.4. Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties kol prekė dar
nebuvo jam pristatyta, Pardavėjas tokį Pirkėjo atsisakymą įformina kaip
užsakymo atmetimą ir atitinkamai informuoja apie tai Pirkėją jo nurodytu
elektroninio pašto adresu.

11.1.5. Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties po to, kai prekė
jau buvo pristatyta, arba jis ją buvo atsiėmęs, taikomos Taisyklių 11.6 punkte
numatytos nuostatos.

11.2. Pardavėjo taikoma papildoma pinigų grąžinimo garantija

11.2.1. Praėjus 14 (keturiolikai), tačiau nepraėjus 30 (trisdešimties) dienų
terminui nuo prekės pristatymo ar atsiėmimo dienos, Pirkėjas turi teisę
pasinaudoti papildoma Pardavėjo Pirkėjui suteikiama pinigų grąžinimo garantija,
jei visos grąžinamos prekės yra su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais
maišeliais ir originalia pakuote, vienkartinė prekių pakuotė nėra pažeista,
t.y. prekės nepraradusios tokios išvaizdos, kokia buvo parduotos.

11.2.2. Apie ketinimą pasinaudoti šia garantija, Pirkėjas privalo pranešti per
30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prekės perdavimo Pirkėjui dienos.
Pranešimas siunčiamas el. paštu info@topmix.lt, pranešime privaloma nurodyti
grąžinamas prekes.

11.2.3. Jei pranešama per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės
perdavimo Pirkėjui dienos, taikomos Taisyklių 11.1 punkto nuostatos.

11.2.4. Jei pranešama pasibaigus 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų
laikotarpiui, tačiau ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo
prekės perdavimo Pirkėjui dienos, Pirkėjui tenka visos su prekės grąžinimu
susijusios išlaidos ir rizika. Visais atvejais prekė privalo būti grąžinta topmix.lt
nepasibaigus 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui, skaičiuojamam nuo
prekės pristatymo ar atsiėmimo dienos.

11.2.5. Pardavėjo taikoma papildoma pinigų gražinimo garantija pasinaudoti
negalima, jei užsakytos šios prekės:

11.2.5.1.
dovanų kuponai;
11.2.5.2. supakuotos prekės, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra
netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;
11.2.5.3. kūdikių drabužėliai;
11.2.5.4. žaislai, kūdikių žaislai, kūdikių priežiūros priemonės;
11.2.5.5. prekės, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba
yra akivaizdžiai jam pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po jų
pateikimo Pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo
(netekimo), yra greitai gendančios arba baigiasi jų galiojimo laikas;
11.2.5.6. N-18 asortimento prekės;
11.2.5.7. Avalynė;
11.2.5.8. Drabužiai.

11.2.6.
Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka numatyta Taisyklių 11.6 punkte.

11.3.
Tinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės

11.3.1.
Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių perdavimo jam dienos
pakeisti įsigytas prekes analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos,
modelio ar komplektiškumo prekėmis. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų
skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas
kainas. Pirkėjo pranešimas apie norą pasinaudoti šio Taisyklių punkto numatyta
teise su nurodytomis grąžinamomis prekėmis siunčiamas el. paštu info@topmix.lt
11.3.2. Jei Pirkėjui nepatinka nusipirktų prekių forma, dydis, spalva, modelis
ar komplektiškumas, prekės keičiamos ir grąžinamos remiantis Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintomis
„Mažmeninės prekybos taisyklėmis“. Per Taisyklių 11.3.1 punkte numatytą terminą
Pirkėjas turi teisę pakeisti ir grąžinti visas prekes, kurios nepatenka į šį
sąrašą:

11.3.2.1.
tabakas ir tabako gaminiai;
11.3.2.2. parfumerijos, kosmetikos ir tualetiniai preparatai;
11.3.2.3. fotografijos ir kinematografijos prekės;
11.3.2.4. spausdintos knygos, reprodukcijos ir kiti poligrafijos pramonės
dirbiniai;
11.3.2.5. audiniai;
11.3.2.6. kiliminė grindų danga, išskyrus kilimus ir kilimėlius;
11.3.2.7. megzti vyriški, berniukų, moteriški arba mergaičių apatiniai
drabužiai;
11.3.2.8. kūdikių drabužėliai;
11.3.2.9. pėdkelnės, kojinės, puskojinės ir kiti panašūs dirbiniai;
11.3.2.10. siūti vyriški, berniukų, moteriški arba mergaičių apatiniai
marškiniai, naktiniai marškiniai, pižamos ir panašūs dirbiniai;
11.3.2.11. liemenėlės, juosmenys, korsetai ir panašūs dirbiniai;
11.3.2.12. perlai, brangakmeniai, taurieji metalai ir jų dirbiniai, išskyrus
dirbtinę bižuteriją;
11.3.2.13. mašinos ir mechaniniai įrenginiai;
11.3.2.14. elektros mašinos ir įrenginiai, garso įrašymo ir atkūrimo bei
televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai;
11.3.2.15. antžeminio transporto priemonės
11.3.2.16. laivai, valtis ir plaukiojantys įrenginiai
11.3.2.17. optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės,
medicinos arba chirurgijos prietaisai ir aparatai;
11.3.2.18. laikrodžiai;
11.3.2.19. muzikos instrumentai;
11.3.2.20. ginklai ir šaudmenys;
11.3.2.21. baldai, patalynės reikmenys, šviestuvai;
11.3.2.22. žaislai, žaidimai, išskyrus sporto ir meškeriojimo reikmenis;
11.3.2.23. meno kūriniai, kolekcionavimo objektai ir antikvariniai daiktai;
11.3.2.24. augalai, gyvūnai ir tinkamos kokybės maisto prekės;
11.3.2.25. sveriamos ir matuojamos prekės, kurios vartotojo pageidavimu buvo
specialiai paruoštos, atpjautos, supjaustytos ir panašiai.

11.3.3.
Gavęs prekes Pardavėjas įsipareigoja pakeisti jas tomis pačiomis prekėmis tik
Pirkėjo nurodytos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo. Jeigu
Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę
sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių
dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie norą pasinaudoti šia
teise, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas
terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

11.3.4. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų
grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir
Pardavėjas susitaria kitaip.

11.3.5. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka numatyta Taisyklių 11.6 punkte.

11.4. Netinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės

11.4.1.
Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos
vadovaujantis Taisyklėse įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos
Respublikos teisės aktų reikalavimus.

11.4.2. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes ir apie tai buvo
pažymėjęs prekės perdavimo – priėmimo dokumente (jeigu nepažymėjo, taikomos
Taisyklių 11.3 punkto nuostatos) arba prekių netinkama kokybė pasireiškia
gamybiniu defektu, kuris buvo prekių pirkimo metu, ar neatitikimu gamintojo
nurodytoms specifikacijoms, Pirkėjas gali grąžinti prekes ir savo pasirinkimu
gali reikalauti:

11.4.2.1.
kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus,
jei trūkumus įmanoma pašalinti;

11.4.2.2. kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;

11.4.2.3. kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus
atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;

11.4.2.4. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties,
kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.

11.4.3. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 11.4.2 punkte numatytų
teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas
prekę. Jei Pirkėjui pasirinkus 11.4.2 punkte numatytą būdą, Pardavėjas neturi
galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų 11.4.2 punkte numatytą
būdą. Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo.Pirkėjas
neturi teisės nutraukti pirkimo-pardavimo sutarties, jei prekės trūkumas yra
mažareikšmis.

11.4.4. Pirkėjui norint grąžinti prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

11.4.4.1. pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu info@topmix.lt, pranešime
privaloma nurodyti grąžinamas prekes;

11.4.4.2. pateikti prekių įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo
išduotas);

11.4.4.3. pateikti laisvos formos prašymą.

11.4.5. Teise grąžinti netinkamos kokybės prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per
prekių įsigijimo dokumente nustatytą jos kokybės garantijos terminą.

11.4.6.
Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas
nesilaiko Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

11.4.7. Pirkėjas turi sumokėti už prekės pristatymo išlaidas bei prekės
grąžinimo išlaidas, o Pardavėjas, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl
netinkamos kokybės, turi grąžinti Pirkėjui jo patirtas pristatymo ir grąžinimo
išlaidas, išskyrus Taisyklėse numatytas išimtis. Grąžinant prekes vadovaujamasi
Taisyklių 11.6 punktu.

11.4.8. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po
to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie netinkamos kokybės prekę, o jei
prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas
skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Patvirtindamas šias
Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko
sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

11.4.9. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo
sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta
temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės
naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal
paskirtį.

11.4.10. Atskiros netinkamos kokybės prekių grąžinimo taisyklės gali būti
numatytos su jomis pateikiamuose garantiniuose talonuose (garantijose).

11.5. Prekių keitimas ir grąžinimas pristačius ne tas prekes

11.5.1. Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės, Pirkėjas privalo
nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 7 (septynias) darbo dienas, informuoti apie
tai Pardavėją el. paštu info@topmix.ltarba paskambinęs telefono numeriu +370 685 37222Pardavėjas savo sąskaita įsipareigoja pasiimti
tokias prekes ir jas pakeisti tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas
neturi užsakytų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtus pinigus.
Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai
Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, o jei Prekė
Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas
nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas
sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus,
kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

11.5.2.
Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka numatyta Taisyklių 11.6 punkte.

11.6. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka

11.6.1. Dėl prekių, pirktų iš topmix.lt Partnerių, Pirkėjas privalo kreiptis
tiesiogiai į konkretų topmix.lt Partnerį, iš kurio prekė buvo įsigyta.

11.6.2. Teise grąžinti prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu
nebuvo praleistas prekės grąžinimui numatytas terminas. Grąžinant prekes
Taisyklių 11.1. -11.3. punktuose nustatytais atvejais taikomi papildomi
reikalavimai: prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda,
taip pat ji nebuvo naudojama – visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis
etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote.

11.6.3. Visos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, turi būti
grąžintos tuo pat metu, išskyrus atvejus, kai įsigyta preke grąžinama dėl jos
kokybės trūkumų, o kartu su ja pateiktos dovanos dėl savo pobūdžio per terminą
nuo prekės įsigijimo iki šios prekės trūkumų paaiškėjimo dienos buvo suvartotos
arba pasibaigė tokių dovanų tinkamumo naudoti terminas.

11.6.4. Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai
supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas negrąžins
pinigų už prekes, kurios buvo pažeistos siuntimo metu. Pardavėjas neatsako už
siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius
adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti siuntimo metu.

11.6.5. Jei Pirkėjas topmix.lt įsigijo prekių komplektą, jis privalo grąžinti
Pardavėjui visą prekių komplektą, t.y. Pirkėjas prekių grąžinimui numatytomis
teisėmis tik visų komplekte esančių prekių atžvilgiu. Tuo atveju, kai bent
viena iš komplekte esančių prekių neatitinka Taisyklių 11.6.2 punkte numatytų
reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą visą prekių
komplektą.

11.6.6. Pirkėjas pasinaudojęs Taisyklių 11.1-11.5 punktuose numatytomis
teisėmis turi įvykdyti Taisyklėse numatytus reikalavimus dėl prekių grąžinimo
ir laikytis jose numatytos tvarkos.

11.6.7. Grąžinti
Prekes Pirkėjas gali pristatydamas jas į Pardavėjo parduotuves, grąžindamas per
kurjerius arba išsiųsdamas paštu. Prekes Pardavėjui reikia grąžinti adresu,
kuris nurodomas Pardavėjo Pirkėjui siųstame patvirtinime apie pranešimo dėl
sutarties atsisakymo gavimą. Sunkių prekių pristatymo (prekių kokybei
įvertinti, keisti, taisyti ar grąžinti) Pardavėjui tvarką ir sąlygas Pirkėjas
su Pardavėju atskirai suderina telefonu arba el. paštu info@topmix.ltarba
Pirkėjas jas pats pristato į Kauno Parduotuvę.

11.6.8.
Jei prekę Pardavėjas pristatė Pirkėjui į namus ir nėra galimybės jos grąžinti
vienu iš šių būdų, Pardavėjas savo
lėšomis turi atsiimti prekę iš Pirkėjo.

11.6.9.
Jei Pirkėjas pasinaudojo Taisyklių 11.1, 11.3-11.5 punktuose įtvirtintomis
teisėmis, pinigai jam grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to,
kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta
Pardavėjui, šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo prekės grąžinimo
Pardavėjui dienos. Jei Pirkėjas pasinaudojo papildoma pinigų grąžinimo
garantija, jam taikomas 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų pinigų grąžinimo
terminas, skaičiuojamas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

11.6.10. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų
grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir
Pardavėjas susitaria kitaip.

11.6.11. Pasinaudojus Taisyklių 11.1.-11.3 punktuose įtvirtintomis teisėmis
Pirkėjui grąžinama: prekės kaina, administracinis mokestis, jei buvo taikytas,
prekės pristatymo išlaidos. Pasinaudojus Taisyklių 11.4-11.5 punktuose
įtvirtintomis teisėmis Pirkėjui grąžinama: prekės kaina, administracinis
mokestis, jei buvo taikytas, prekės pristatymo išlaidos, prekės grąžinimo
išlaidos.

11.6.12. Jei Pirkėjas pasirinko kitą negu Pardavėjas siūlė pigiausią prekės
pristatymo būdą, skelbiamą , šio būdo išlaidas viršijančių Pirkėjo
pasirinkto kito prekės pristatymo būdo išlaidos yra negrąžinamos.

11.6.13.
Pardavėjas turi teisę negrąžinti vartotojui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės
negrąžintos Pardavėjui ir nėra patikrintos dėl atitikimo Taisyklių 11.6.2
punktui.

11.6.14.
Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo
atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas.

12. Atsakomybė

12.1.
Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis topmix.lt

12.2. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą
ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims.Jei topmix.lt teikiamomis paslaugomis
naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie topmix.lt naudodamasis Pirkėjo
prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

12.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai
nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo
rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis,
Privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12.4. Jei topmix.lt pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tai
Pardavėjas negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus
šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos
informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji
asmenys. Pardavėjas nėra įpareigotas patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę
informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.

12.5. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo Partnerių, kurių prekes ar
paslaugas Pirkėjas užsisako naudodamasis topmix.lt, tinkamo tarpusavio
įsipareigojimų vykdymo.

13. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

13.1.
Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti topmix.lt įvairias akcijas ar
žaidimus.

13.2. Tam tikrų akcijų vykdymo metu Pardavėjas gali suteikti Pirkėjams savo
virtualių pinigų, kuriais galima atsiskaityti už
perkamas prekes.

13.3.
Jei Pirkėjas įsigyja prekę, kurią perkant Pardavėjas papildomai suteikia tam
tikrą sumą kitam pirkimui, o Pirkėjas pasinaudoja Taisyklėse numatyta
pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo teise, Pirkėjui aukščiau nurodytomis
sąlygomis suteikta Eurų suma yra anuliuojama.

13.4. Jei Pirkėjas pirkdamas prekę išleido tam tikrą kupono sumą prekei
apmokėti ir Pirkėjas pasinaudoja šių Taisyklėse numatyta pirkimo-pardavimo
sutarties atsisakymo teise, išleista kupono suma grąžinama Pirkėjui.

13.5. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų
ar žaidimų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Pardavėjas taip pat turi teisę
vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti kuponų gavimo, jų panaudojimo
atsiskaitant už prekes sąlygas ir tvarką, taip pat juos panaikinti. Bet kokie
akcijų sąlygų, kuponų gavimo ir panaudojimo atsiskaitant už prekes tvarkos
pakeitimai ar panaikinimas galioja nuo pakeitimų (panaikinimo) priėmimo
momento.

14. Apsikeitimas informacija

14.1.
Pardavėjas šių Taisyklių ir Privatumo politikos numatyta tvarka visus
pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos metu ar užsakant prekes nurodytu
elektroninio pašto adresu arba SMS žinute jo nurodytu telefono numeriu.

14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo topmix.lt
skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1.
Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

15.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos
teisė.

15.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu.
Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami
Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

15.4. Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo parengtu atsakymu į
Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėltopmix.lt
įsigytos prekės Pirkėjas (fizinis asmuo, vartotojas) gali pateikti Valstybinei
vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p.
tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje
www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos
teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti prašymo formą EGS
platformoje https://ec.europa.eu/odr/.

Mūsų tinklalapio adresas yra: https://topmix.lt

Kokius asmeninius duomenis mes renkame ir kodėl tai darome

Komentarai

Kai lankytojai rašo komentarus tinklalapyje, mes renkame duomenis, matomus komentaro paskelbimo formoje, o taip pat lankytojo IP adresą bei naršyklės vartotojo įrašą, kad apsisaugotume nuo brukalų.

Iš Jūsų el.pašto adreso gali būti sugeneruotas anonimizuotas duomenų įrašas (angl. hash) ir pateiktas Gravatar paslaugos teikėjui, norint patikrinti, ar Jūs naudojatės šia paslauga. Gravatar privatumo politika pateikiama čia: https://automattic.com/privacy/. Patvirtinus Jūsų komentarą, Jūsų profilio nuotrauka yra matoma viešai šalia Jūsų komentaro.

Failai

Jei įkeliate nuotraukas į tinklalapį, turėtumėte vengti įkelti jas su išsaugotais vietovės duomenimis (EXIF GPS). Tinklalapio lankytojai gali parsisiųsti nuotraukas iš tinklalapio ir iš jų išgauti vietovės duomenis.

Kontaktų formos

Slapukai (cookies)

Kai Jūs rašote komentarą šiame tinklalapyje, Jūs galite pasirinkti, ar norite, kad Jūsų vardas, el.paštas ir tinklalapis būtų išsaugotas slapukuose. Taip daroma Jūsų patogumui, kad Jums nereikėtų šių duomenų suvedinėti iš naujo, kiekvieną kartą kai komentuojate. Šie slapukai saugomi vienerius metus.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

Kai Jūs prisijungiate, mes taip pat sukuriame kelis slapukus, kuriuose saugoma Jūsų prisijungimo informacija ir Jūsų ekrano rodymo pasirinkimai. Prisijungimo slapukai galioja 2 dienas, o ekrano nustatymų – vienerius metus. Jei Jūs pažymite pasirinkimą “Prisiminti mane”, Jūsų prisijungimo slapukas galios 2 savaites. Kai atsijungiate iš savo paskyros, prisijungimo slapukai ištrinami.

Jei redaguojate ar paskelbiate įrašą, Jūsų naršyklėje išsaugomas papildomas slapukas. Šis slapukas nesaugo asmeninių duomenų, tačiau išsaugo įrašo, kurį ką tik redagavote ar paskelbėti, ID. Šis slapukas baigia galioti po 1 dienos.

Iš kitų tinklalapių įkeltas turinys

Šiame tinklalapyje gali būti iš kitų tinklalapio įkelto turinio (pavyzdžiui, video, paveikslėliai, tekstas ir pan.). Tokio įkelto turinio peržiūra ir veiksmai su juo šiame tinklalapyje prilygsta apsilankymui tuose tinklalapiuose, iš kurių turinys yra įkeltas.

Šie tinklalapiai gali rinkti duomenis apie Jus, naudoti slapukus (cookies), trečiųjų šalių sekimo paslaugas ir stebėti Jūsų veiksmus su įkeltu turiniu, įskaitant ir tuos atvejus, kai turite paskyrą ir esate prisijungęs prie minėtų tinklalapių.

Statistika

Su kuo mes dalinamės Jūsų duomenimis

Kaip ilgai mes saugome Jūsų duomenis

Jei parašote komentarą, jo tekstas ir metaduomenys yra saugomi neribotą laiką. Taip daroma todėl, kad galėtume atpažinti ir patvirtinti ateities komentarus automatiškai, vietoje administratoriaus patvirtinimo.

Kai užsiregistruojate mūsų tinklalapyje ir tampate vartotoju, mes saugome visus Jūsų asmeninius duomenis, kuriuos Jūs pateikiate savo paskyroje. Kiekvienas vartotojas gali matyti, redaguoti ir ištrinti savo asmeninius duomenis bet kuriuo metu (išskyrus vartotojo vardą). Tinklalapio administratoriai tai pat gali matyti ir redaguoti šiuos duomenis.

Jūsų teisės

Jei Jūs turite paskyrą šiame tinklalapyje, arba kada nors rašėte čia komentarą, galite reikalauti gauti duomenų eksporto failą su visais asmeniniais duomenimis, kuriuos mes turime apie Jus, įskaitant ir tuos, kuriuos pats mums pateikėte. Jūs taip pat galite reikalauti, kad mes ištrintume visus mūsų turimus Jūsų asmeninius duomenis. Šie abu reikalavimai negalioja duomenims, kuriuos mes privalome išsaugoti pagal įstatymą administraciniams, teisiniams ar saugumo tikslams.

Kur mes siunčiame Jūsų duomenis

Lankytojų komentarai gali būti tikrinami naudojant automatinę brukalų paieškos paslaugą.

Kontaktinė informacija

Papildoma informacija

Kaip mes saugome Jūsų duomenis

Kokias duomenų apsaugos procedūras mes naudojame

Iš kokių trečiųjų šalių mes gauname duomenis

Kokius automatinius sprendimus ir/ar profiliavimą mes atliekame naudodami Jūsų duomenis

Reguliuojamų veiklos sričių informacija